Algemeen:

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Westgeest Direct Sales B.V. (Handelend onder de naam West Bespaar Coach), gevestigd en kantoorhoudende aan de Perzikweg 15A, 2321 DG te Leiden (hierna: “West Bespaar Coach”), georganiseerde promotionele actie: ‘West Bespaar Coach – elektrische step winactie- ‘ (hierna: “de Actie”).
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 West Bespaar Coach is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat West Bespaar Coach daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door West Bespaar Coach bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De Actie loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer een bespaaradvies aan te vragen via de knop “AANVRAGEN” in de nieuwsbrief of door het invullen van een aanvraag voor zonnepanelen op https://westbespaarcoach.nl/vergelijken/zonnepanelen/.
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk. Personen die reeds bekend zijn in het systeem van West Bespaar Coach, zijn uitgesloten van deze Actie.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
2.6 Medewerkers van West Bespaar Coach en door West Bespaar Coach ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 West Bespaar Coach heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft West Bespaar Coach door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van West Bespaar Coach, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. West Bespaar Coach verloot in Nederland een Xiaomi M365 – Elektrische step ter waarde van EUR 359,95,- of een vergelijkbaar product.
4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door West Bespaar Coach wordt toegekend.
4.3 West Bespaar Coach draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting.
4.4 Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.5 De prijzen worden per pakketpost aan de prijswinnaar verstrekt.
4.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van West Bespaar Coach mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs in een filiaal van West Bespaar Coach. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van West Bespaar Coach. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan West Bespaar Coach.

Aansprakelijkheid:
5.1 West Bespaar Coach besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de West Bespaar Coach. West Bespaar Coach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 West Bespaar Coach is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door West Bespaar Coach en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen West Bespaar Coach niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor West Bespaar Coach in het leven roepen.
5.4 West Bespaar Coach is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 West Bespaar Coach is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 West Bespaar Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van West Bespaar Coach gelden eveneens voor door West Bespaar Coach ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan West Bespaar Coach kenbaar worden gemaakt: West Bespaar Coach Klantenservice, Perzikweg 15A, 2321DG Leiden, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website. West Bespaar Coach neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig:
7.1 West Bespaar Coach handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is West Bespaar Coach gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
7.3 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.